ACHIEVEMENTS

Publications
Jun 2, 2022

A group of CLE peptides regulates de novo shoot regeneration in Arabidopsis thaliana

Jingke Kang, Xuening Wang, Takashi Ishida, Etienne Grienenberger, Qian Zheng, Jing Wang, Yonghong Zhang, Wenqiang Chen, Mengmeng Chen, Xiu-Fen Song, Chengyun Wu, Zhubing Hu, Lingyu Jia, Chen Li, Chun-Ming Liu, Jennifer C. Fletcher, Shinichiro Sawa, Guodong Wang
New Phytologist, 235, 6, 2300-2312
* Published online on 01 June, 2022
*Added volume numbers on 19 August, 2022.
Page top