ACHIEVEMENTS

Publications

Alloying design of biodegradable zinc as promising bone implants for load-bearing applications

Hongtao Yang, Bo Jia, Zechuan Zhang, Xinhua Qu, Guannan Li, Wenjiao Lin, Donghui Zhu, Kerong Dai, Yufeng Zheng,
Nature Communications, 11, 401, 2020.
Page top