ACHIEVEMENTS

Publications
Jun 2, 2022

CLE42 delays leaf senescence by antagonizing ethylene pathway in Arabidopsis

Yi Zhang,Shuya Tan, Yuhan Gao, Chengcheng Kan, Hou-Ling Wang, Qi Yang, Xinli Xia, Takashi Ishida, Shinichiro Sawa, Hongwei Guo, Zhonghai Li
New Phytologist, 235, 2, 550-562, 2022
*Added volume number on 20 June, 2022.
Page top