ACHIEVEMENTS

Publications

Controllable biodegradation and enhanced osseointegration of ZrO2 nanofilm coated Zn-Li alloy: in vitro and in vivo studies

Wei Yuan, Dandan Xia, Y.F. Zheng, Xiangmei Liu, Shuilin Wu, Bo Li, Yong Han, Zhaojun Jia, Donghui Zhu, Liqun Ruan, Kazuki Takashima, Yunsong Liu, Yongsheng Zhou,
Acta Biomaterialia 105 (2020) 290-303
Page top