ACHIEVEMENTS

Publications
Jan 24, 2024

Cu2NiSnS4 Nanoparticles Supported on rGO for Dual Frequency Range Electromagnetic Shielding

Ze Cai, Md. Saidul Islam, Masahiro Fukuzaki, Mohammad Atiqur Rahman, Junko Matsuda, Zhongyue Zhang, Yoshihiro Sekine, Buhe Bateer, and Shinya Hayami
ACS Applied Nano Materials 2023 6 (23), 21980-21990
Page top