ACHIEVEMENTS

Publications

Evolution of the degradation mechanism of pure zinc stent in the one-year study of rabbit abdominal aorta model

Hongtao Yang, Cong Wang, Chaoqiang Liu, Houwen Chen, Yifan Wu, Jintao Han, Zichang Jia, Wenjiao Lin, Deyuan Zhang, Wenting Li, Wei Yuan, Hui Guo, Huafang Li, Guangxin Yang, Deling Kong, Donghui Zhu, Kazuki Takashima, Liqun Ruan, Jianfeng Nie*, Xuan Li*, Yufeng Zheng*
Biomaterials, 145, 92-105, 2017.
(*corresponding author)
Page top