ACHIEVEMENTS

Publications
Jan 6, 2022

Feasibility evaluation of a Cu-38 Zn alloy for intrauterine devices: In vitro and in vivo studies

Kun Wang, Guo Bao, Qianqian Fan, Liquan Zhu, Lijun Yang, Tingting Liu, Zechuan Zhang, Guannan Li, Xihua Chen, Xiangbo Xu, Xiaoxue Xu, Bin He, Yufeng Zheng
Acta Biomaterialia 138 (2022) 561-575
Page top