ACHIEVEMENTS

Publications
Jun 9, 2023

Feasibility evaluation of a Zn-Cu alloy for intrauterine devices: In vitro and in vivo studies

Guo Bao, Kun Wang, Lijun Yang, Jialing He, Bin He, Xiaoxue Xu, Yufeng Zheng
Acta Biomaterialia 142 (2022) 374-387
Page top