ACHIEVEMENTS

Publications
Apr 17, 2023

Histone deacetylation regulates de novo shoot regeneration

Temman H, Sakamoto T, Ueda M, Sugimoto K, Migihashi M, Yamamoto K, Tsujimoto-Inui Y, Sato H, Shibuta MK, Nishino N, Nakamura T, Shimada H, Taniguchi YY, Takeda S, Aida M, Suzuki T, Seki M, Matsunaga S
PNAS Nexus 2, pgad002
Page top