ACHIEVEMENTS

Publications
May 18, 2023

Nanohertz gravitational wave astronomy during SKA era: An InPTA perspective

Bhal Chandra Joshi, Achamveedu Gopakumar, Arul Pandian, Thiagaraj Prabu, Lankeswar Dey, Manjari Bagchi, Shantanu Desai, Pratik Tarafdar, Prerna Rana, Yogesh Maan, Neelam Dhanda BATRA, Raghav Girgaonkar, Nikita Agarwal, Paramasivan Arumugam, Avishek Basu, Adarsh Bathula, Subhajit Dandapat, Yashwant Gupta, Shinnosuke Hisano, Ryo Kato, Divyansh Kharbanda, Tomonosuke Kikunaga, Neel Kolhe, M. A. Krishnakumar, P. K. Manoharan, Piyush Marmat, Arun Naidu, Sarmistha Banik, K. Nobleson, Avinash Kumar Paladi, Dhruv Pathak, Jaikhomba Singha, Aman Srivastava, Mayuresh Surnis, Sai Chaitanya Susarla, Abhimanyu Susobhanan & Keitaro Takahashi
Journal of Astrophysics and Astronomy, 43, 98 (2022)
Page top