ACHIEVEMENTS

Publications
Jun 7, 2024

Nanostrategy of Targeting at Embryonic Trophoblast Cells Using CuO Nanoparticles for Female Contraception

Zhenning SuCancan YaoJoanne TipperLijun YangXiangbo XuXihua ChenGuo BaoBin He*Xiaoxue Xu*, and Yufeng Zheng*
ACS Nano 2023, 17, 24, 25185–25204
Page top