ACHIEVEMENTS

Publications

Numerical approach for goaf-side entry layout and yield pillar design in fractured ground conditions

Lishuai JIANG, Peipeng ZHANG, Lianjun CHEN, Hao Zhen, Atsushi SAINOKI, Hani MITRI, Qingbiao WANG
Rock Mechanics and Rock Engineering, 50(11), 3049-3071, 2017.
Page top