ACHIEVEMENTS

Publications

Root-knot nematodes modulate cell walls during root-knot formation in Arabidopsis roots

Takashi Ishida, Reira Suzuki, Satoru Nakagami, Takeshi Kuroha, Shingo Sakamoto, Miyuki T. Nakata, Ryusuke Yokoyama, Seisuke Kimura, Nobutaka Mitsuda, Kazuhiko Nishitani, Shinichiro Sawa,
Journal of Plant Research, 133(3), 419-428, 2020.
Page top