ACHIEVEMENTS

Publications
Apr 27, 2021

Serum zinc levels and multiple health outcomes: Implications for zinc-based biomaterials

Xinhua Qu, Hongtao Yang, Zhifeng Yu, Bo Jia, Han Qiao, Yufeng Zheng, Kerong Dai,
Bioactive Materials 5 (2020) 410-422
Page top