ACHIEVEMENTS

Publications
Nov 22, 2021

Zn-0.4Li alloy shows great potential for the fixation and healing of bone fractures at load-bearing sites

Hongtao Yang, Xinhua Qu, Minqi Wang, Houwen Cheng, Bo Jia, Jianfeng, Nie, Kerong Dai, Yufeng Zheng
Chemical Engineering Journal 417 (2021) 129317
Page top